Лабораторія патоморфології

Завідуюча відділеннямЗадорожна Тамара Данилівна , член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, телефон телефон (044) 483-16-12

 

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Арчакова Тетяна Миколаївна к.м.н., лікар вищої категорії по дитячій патологічній анатомії, лікар-патологоанатом, старший науковий співробітник

Єщенко Ольга Іванівналікар першої категорії по дитячій патологічній анатомії, лікар-патологоанатом, старший науковий співробітник

Журавель Андрій Олегович лікар-патологоанатом, вища категорія

Степанов Антон Олександровичлікар-патологоанатом, перша категорія, молодший науковий співробітник

Пустовалова Ольга Іванівналікар – лаборант, к.м.н., вища категорія по клінічній лабораторній діагностиці, провідний науковий співробітник

Килихевич Світлана Миколаїналікар-лаборант, перша категорія по клінічній лабораторній діагностиці, старший науковий співробітник

Стратійчук Анна Григорівналікар-лаборант, біолог, молодший науковий співробітник


Завідуюча лабораторії д.м.н.проф.член-кор. Задорожна Т.Д. зі своїми співробітниками

Завідуюча лабораторії д.м.н.проф.член-кор. Задорожна Т.Д. зі своїми співробітниками

Наш девіз:

Стан патологоанатомічної служби визначає якість обслуговування лікувального закладу

Лабораторія патоморфології створена  у 1929 році одночасно з встановленням інституту. Керівниками  лабораторії були видатні вчені: професор Олександра Іванівна Смірнова-Замкова;  професор Ніна Олександрівна Максимович; професор Олександра Семенівна Ступіна, які започаткували принципи клініко-морфологічної діагностики на основі наукових досліджень  захворювань дітей та жінок.

З 1981 р.  і до цього часу продовжує керівництво лабораторії Задорожна Тамара Данилівна – член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор, дійсний член Інтернаціональної академії патологів. В даний час являється членом Асоціації Патологів України, членом Европейскої асоціації патологів та плацентологів світу.

Вперше у світі на підставі багаторічних досліджень, проведених в лабораторії під керівництвом Задорожної Т.Д., був створений  “Сертифікат плаценти” для розробки морфологічних предикторів матково-плацентарного комплексу, як прогностичних критеріїв здоров’я матері та дитини.

Вперше встановлені морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарного бар’єру жінок  при інкорпоруванні радіонуклідів у плаценті  на протязі 30 і більше років після аварії на ЧАЕС, а також розроблені способи ранньої діагностики та прогнозування внутрішньоутробного опромінення різних органів новонароджених.

Вперше розроблено спосіб прогнозування прогресуючого перебігу хронічних вірусних гепатитів у дітей на підставі виявлених гістологічних, електронномікроскопічних, імуногістохімічних маркерів.

Дослідження в лабораторії проводяться згідно з розробленими протоколами дослідження по репродуктивним, гастроентерологічним  органам і системах

Проведені дослідження дали можливість визначити морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних та злоякісних пухлинах у жінок.

В лабораторії патоморфології проводяться перспективні наукові дослідження по перинатальній патології, патологічній анатомії дитячого віку та органів-мішеней репродуктивної системи при безплідді, інфекціях і ендокринних порушеннях; ультраструктурне дослідження епітелію бронхів, біоптатів печінки, плаценти та ендометрію. Для постановки діагнозу  застосовуються відповідні до патології  методи.

Гістологічні, цитологічні та гістохімічні методи: забарвлення гематоксилін-еозином, за ван-Гізон і Гайденгайну;  для цитологічних досліджень за Романовським-Гімзе; для гепато-біліарної системи: глікоген по Шабадашу, глікозаміногликани (ШИК-PAS), на фібрин за Маллорі, забарвлення орсеїном за ШИКАТУ, дослідження заліза за Перлсом.

Імуногістохімічні та імуноцитохімічні методи : проліферативні фактори – Кі-67, PCNA;        рецептори до естрогенів, прогестерону; онкомаркери:  р16 (білок інгібітор кіназ р16INK4a), р-53, СЕА; онкосупресори PTEN, MSH2 (DNA mismatch repair protein), натуральних кілерів СД-56 та СД 138, антигени до імуноглобуліну Е (IgE) та А(IgА).

Електронномікроскопічний метод та скануючи мікроскопія.

Обладнання:

Мікроскопи:  “OLIMPUS-CX31”; “OLIMPUS-BX51”; “OLIMPUS-BH-2” (Япония), оснащені цифровими фотокамерами та комп’ютерами, електронний мікроскоп.

Співробітництво:

Частина наукових досліджень виконувались і виконується сумісно з Інститутом проблем матеріалознавства НАН України, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України, з Іллінойським університетом (США), Бристольским університетом (Англія). В 2017 році підписано договір про співробітництво з Хіросімським та Шимано (університетом Японія).

 Гранти:

Протягом 25 років і до теперішнього часу продовжуються дослідження з вченими Японії (укладено договір на 5 років).

Курси:

Постійно проводяться курси по імуногістохімічним та імуноцитохімічним методам дослідження на робочому місці.