Перелік кодів для ідентифікації елементів бібліографічних даних

11 – номер патенту

13 – код виду документа відповідно до стандарту BОІВ ST.16

19 – код держави публікації за двобуквеним кодом стандарту BОІВ ST.3

21 – порядковий номер заявки

22 – дата подання заявки

24 – дата, з якої набулочинності право на патент

30– дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією

31 – порядковий номер, наданий пріоритетній заявці

32 – дата подання приоритетної заявки

41 – дата публикації відомостей про прийняту до розгляду заявку

46 – дата публикації відомостей про видачу патенту

47 – дата винесення патентного документа для загального ознайомлення

51 – индекси МПК (Міжнародної патентної класифікації)

57 – реферат або формула винаходу

72 – повне ім’я винахідника(ів)

73 – повне ім’я або найменування власника(ів) патенту

86 – дані стосовно заявки, поданої за процедурою РСТ