ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 

м. Київ

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол №  1  від 23   січня  20 20     р.

Конференції  трудового колективу

Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка  О.М.Лук’янової  НАМН України»

 1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (КЗпП), інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини.

1.2. Метою Правил є:

 • забезпечення належної організації праці;
 • зміцнення трудової дисципліни;
 • створення належних, безпечних та здорових умов праці;
 • підвищення продуктивності та ефективності праці;
 • забезпечення раціонального використання робочого часу

1.3. Правила поширюються на всіх працівників ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені  академіка  О.М.Лук’янової  НАМН України (далі – Інститут).

 1. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

2.1. Згідно зі статутом Інституту  право приймати на роботу працівників має директор Інституту.

2.2. Директор Інституту укладає трудові договори з працівниками Інституту.

2.3. Трудові договори з працівниками Інституту укладають:

 • на невизначений       строк (безстрокові);
 • на визначений строк (строкові).

Строкові трудові договори з працівниками укладають, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений с трок з урахуванням характеру подальшої роботи, умов її виконання або інтересів працівника.

2.4. При прийнятті на роботу працівнику може бути встановлено випробування відповідно до вимог статей 26-28 КЗпП.

Контроль за проходженням випробування працівником покладають на безпосереднього керівника структурного підрозділу інституту. У перший день роботи працівника безпосередній керівник:

 • складає план проходження випробування, в якому зазначає перелік завдань на період випробування, строки їх виконання, очікувані результати;
 • ознайомлює працівника з планом проходження випробування під підпис та надає йому примірник плану.

Під час проходження випробування за необхідності безпосередній керівник структурного підрозділу Інституту  подає директору доповідні записки. За результатами їх розгляду працівнику пропонують надати письмові пояснення. Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника подає доповідну записку директору Інституту не пізніше семи днів до закінчення випробування.

Остаточне рішення про відповідність (невідповідність) працівника виконуваній роботі ухвалює директор Інституту.

Якщо директор дійшов висновку про невідповідність працівника посаді (виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом  строку випробування, письмово попередивши його про це за три дні. Звільнення за результатами випробування оформлюють наказом директора Інституту на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП.

2.5. Для оформлення трудових відносин громадяни зобов’язані надати:

 • паспорт;
 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (крім осіб, які працевлаштовуються вперше або на умовах сумісництва);
 • свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за наявності);
 • довідку державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане замість військового квитка;
 • призовники – посвідчення або приписку до призовної дільниці;
 • особи з інвалідністю – довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації;
 • фотокартку  (для військовозобов’язаних – дві).

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

Особи, які мають право на пільги у сфері праці, при прийнятті на роботу подають підтвердні документи.

2.6. Якщо робота вимагає спеціальних знань, роботодавець має право вимагати від кандидата подання диплома (іншого документа про освіту або професійну підготовку).

2.7. У випадках, передбачених законодавством, також подають документ про стан здоров’я та інші  документи.

2.8. Прийняття на роботу наукових співробітників здійснюється на конкурсній основі. У пресу подається об’ява  про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників інституту. Строк подання заяв на конкурс – три місяці з дня опублікування об’яви.

Особи, що беруть участь в конкурсі на заміщення вакантних посад наукових співробітників інституту, крім вищезазначених документів подають:

 • Характеристику з останнього місця роботи
 • Автобіографію
 • Список наукових робіт
 • Дипломи про присудження наукового ступеню, атестати про присвоєння вченого звання (копії дипломів та атестатів додаються до заяви)
 • Заповнений особовий листок по обліку кадрів
 • Дві фотокартки (3х4).

Документи, що подаються на конкурс, розглядає конкурсна комісія і своє рішення про учасників конкурсу виносить на розгляд Вченої ради інституту таємним голосуванням.

На підставі результатів таємного голосування директор інституту надає  наказ про обрання за конкурсом на відповідну посаду.

Керівники підрозділів, старші та молодші наукові співробітники проходять атестацію на відповідність зайнятим посадам. Атестація проводиться відповідно до графіку, затвердженому директором інституту за узгодженням з профспілковим комітетом.

2.9. Якщо науковий співробітник не відповідає займаній посаді, директор інституту призначає комісію по перевірці його роботи. Висновки комісії виноситься на огляд Вченої ради інституту, де вирішується питання про дострокову атестацію наукового співробітника.

2.10. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  при прийнятті на роботу працівника повідомляють про володільця його персональних даних (Інститут), склад та зміст зібраних персональних даних, права у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані. Повідомлення здійснюють у порядку, визначеному Положенням про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів, діючого в Інституті. Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних інших осіб, при прийнятті на роботу працівник надає письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків, за формою та в порядку, передбаченому Положенням про обробку персональних даних.

2.11. Прийняття на роботу оформляють наказом директора Інституту, з яким працівника ознайомлюють під підпис.

2.12. Підставою для видання наказу є заява про прийняття на роботу або трудовий договір, укладений у письмовій формі.

У наказі мають бути зазначені найменування роботи (посади) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, дата, з якої працівник має стати до роботи,умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.13. Трудовий договір оформляють у письмовій формі:

 • з особою, яка наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 • з неповнолітньою особою;
 • з особами, які беруть участь  у громад сяких та інших роботах тимчасового характеру.

2.14. Осіб віком до 18 років приймають на роботу після попереднього медичного огляду.  Надалі до досягнення 21 року ці особи підлягають обов’язковим медичним оглядам (ст.. 191 КЗпП).

Осіб, які працюватимуть на ком’ютерах, приймають на роботу після попереднього медичного огляду. Відтак ці особи щороку підлягають періодичному медичному огляду.

2.15. Для осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. Запис про період роботи за сумісництвом вносять до трудової книжки на бажання працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за сумісництвом.

Якщо до вступу на навчання особа не мала трудової книжки Інститут – перше місце її роботи, відділ кадрів вносить до трудової книжки запис про час навчання у вищих навчальних закладах, в аспірантурі та клінічній ординатурі.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють на підставі відповідної заяви не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.16. При прийнятті на роботу працівника:

 • ознайомлюють з цими Правилами та колективним договором;
 • ознайомлюють з посадовою (робочою) інструкцією – із роз’ясненням прав і обов’язків;
 • інформують під підпис про умови праці на робочому місці;
 • інструктують з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
 • повідомляють про необхідність збереження комерційної таємниці;

2.17. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством України (зокрема, ст.7, 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП), із дотриманням процедури та умов звільнення, визначених законодавством.

2.18.  У день звільнення роботодавець видає працівнику належно оформлену трудову книжку (із записом про звільнення) і здійснює повний розрахунок із ним.

Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, відділ кадрів цього ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення на підставі заяви працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати трудову книжку. Пересилання трудової книжки за кордон  заборонено.

Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на підставі паспорта та нотаріально посвідченої довіреності.

Записи про причини звільнення в трудові книжки вносять у точній відповідності  формулюванням чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній день роботи.

2.19. У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають засвідчену копію наказу про звільнення.

В інших випадках засвідчену копію наказу про звільнення видають на вимогу працівника.

2.20. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має передати справи іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником або директором.

Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший – зберігають у справах структурного підрозділу.

2.21. У разі звільнення відділ кадрів видає працівнику обхідний листок із переліком структурних підрозділів та позначками, керівники яких підрозділів повинні засвідчити відсутність заборгованості. Працівник має здати заповнений і підписаний обхідний листок до відділу кадрів не пізніше дня звільнення.

2.22. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, переведення, тимчасова відсутність), встановлення факту крадіжки або зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію в порядку, встановленому діючим законодавством.

 1. Основні обов’язки працівника та роботодавця

3.1. Працівник зобов’язаний:

3.1.1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором, цими Правилами та іншими законодавчими й нормативними актами.

3.1.2. Виконувати накази, розпорядження та доручення роботодавця.

3.1.3. Своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу, перебувати на робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для відпочинку та харчування.

3.1.4. Повідомляти (за можливості – до початку робочого дня) безпосереднього керівника або відділ кадрів про причини відсутності на роботі письмово, засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. У разі недотримання працівником цієї вимоги складають акт про відсутність працівника на робочому місці.

3.1.5. Надавати листок непрацездатності до відділу кадрів у перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.

3.1.6. Надавати на вимогу працівника відділу кадрів військово-облікові документи для звірки з даними особових карток П-2.

3.1.7. Повідомляти відділ кадрів протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), про здобуття освіти.

3.1.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.

3.1.9. У разі роботи в Інституті за сумісництвом повідомити відділ кадрів про звільнення з основного місця роботи у триденний строк.

3.1.10. Повідомляти відділ кадрів про намір достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на роботу.

3.1.11. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія), і терміново повідомляти про це безпосередньо керівника.

3.1.12. Дбайливо ставитися до майна Інституту, раціонально витрачати електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо запобігання шкоді, яка може бути заподіяна Інституту.

3.1.13. Відшкодувати шкоду, заподіяну майну роботодавця винними діями під час виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому законодавством.

3.1.14. Не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію, яка стала відома під час виконання трудових обов’язків.

3.1.15. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного психологічного клімату в  колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, уникати дій, що заважають нормальній  роботі колег, ображають їх, принижують честь і гідність, порушують роботу Інституту, дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з колегами, клієнтами та відвідувачами.

3.1.16. Дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території Інституту.

3.1.17. Зачиняти вікна та двері кабінету, вимикати світло, до того як залишити робоче місце в кінці робочого дня.

3.2. Працівники, які спілкуються з відвідувачами інституту, хворими, представляють державну установу, мають дотримуватися ділового стилю в одязі. Базові предмети одягу для чоловіків – ділові костюми, краватки, сорочки, трикотажні вироби (пуловери, жилети) класичних фасонів, неяскравих, переважно темних тонів. Для жінок – ділові костюми зі спідницею або штанами (довжина спідниці – до середини коліна або за коліно); сукні класичних фасонів; трикотажні вироби (пуловери, жилети) класичних фасонів; класичні туфлі із закритим носком і п’яткою на невисоких підборах; колготи або панчохи (без візерунка) – незалежно від пори року. Вимоги до віражу: стриманий макіяж, елегантний манікюр, акуратна зачіска. Парфуми – в помірній кількості.

3.3.Директор зобов’язаний:

3.3.1. Ознайомити працівника з цими Правилами, колективним договором, посадовою (робочою) інструкцією.

3.3.2. Забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу згідно з умовами трудового договору.

3.3.3. Забезпечити робоче місце матеріальними та енергетичними ресурсами, необхідними засобами, обладнанням та приладами, а працівника – спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів та колективного договору.

3.3.4. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог охорони праці, пожежної безпеки та інших правил безпеки праці.

3.3.5. Вживати заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників.

3.3.6. У випадках, передбачених законодавством, надавати пільги та компенсації за особливий характер праці (щорічні додаткові відпустки тощо).

3.3.7. Видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни.

3.3.8. Надавати працівникам на їх вимогу повну та достовірну інформацію стосовно їхньої трудової діяльності, а також копії документів (безоплатно), які містять персональні дані щодо них.

3.3.9. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку, встановленому законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з персональними даними.

3.3.10. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях.

3.3.11. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками роботи.

3.3.12. Надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення кваліфікації, здобуття освіти.

3.3.13. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань в Інституті.

3.3.14. Створювати умови для відпочинку працівників.

3.4. Організація може видавати працівникам корпоративні мобільні телефони для використання в роботі.

Рахунки за послуги мобільного зв’язку Інститут оплачує у межах сум, установлених в Інституті. Питання оплати мобільного зв’язку працівником понад ліміт вирішує директор окремо в кожному випадку.

 1. Права працівника та роботодавця

4.1. Працівник має право:

4.1.1. Вимагати від Роботодавця своєчасного забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору.

4.1.2. На належні, безпечні та здорові умови праці.

4.1.3. Вимагати від Роботодавця надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо.

4.1.4. На заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору.

4.1.5. Звертатися до роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, підвищення ефективності виробництва.

4.1.6. Оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому законодавством.

4.1.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

4.2. Роботодавець має право:

4.2.1. Вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов трудового договору, дотримання цих Правил, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна.

4.2.2. Притягати порушників трудової дисципліни  до відповідальності.

4.2.3. Уживати заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

4.2.4. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.

 1. Робочий час та час відпочинку

5.1. Норма тривалості робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

5.2. Для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу:

 • від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;
 • від 15 до 16 років – 24 години на тиждень.

Скорочений робочий час може бути встановлено і для іншої категорії працівників у випадках, передбачених законодавством.

5.3. Інститутом встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя.

5.4. Для всіх співробітників початок робочого дня – 9 год.00 хв.

Відпочинок та прийом їжі у зручний час – 30 хв.

Закінчення роботи залежить від тривалості робочого дня за умовами праці.

5.5. Для окремих категорій працівників робочий день встановлюється за графіком роботи у відділенні.

5.6. Для працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом, робочий день встановлюється з урахуванням графіку робочого часу за основним місцем роботи.

5.7. Тривалість робочого дня:

 8 годин (9 год.00 хв. – 17 год.30 хв.)

 • Адміністрація інституту, апарат управління клініки інституту

по штату «НАУКА»

науково-дослідні підрозділи:

 • Відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку
 • Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей
 • Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей
 • Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей
 • Група проблем алергії та імунореабілітації дітей
 • Відділення хвороб сполучної тканини у дітей
 • Група психосоматики і психотерапії дітей
 • Відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів
 • Відділення психоневрології для дітей перинатальною патологією та орфанними захворюваннями
 • Відділення дитячої гематології
 • Відділення патології вагітності та пологів
 • Відділення наукових проблем не виношування вагітності
 • Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології
 • Відділення профілактики і лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві
 • Відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології
 • Відділення внутрішньої патології вагітних
 • Відділення акушерської ендокринології та патології плода
 • Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок
 • Відділення планування сім’ї
 • Відділення оперативної гінекології
 • Відділення ендокринної гінекології
 • Відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку
 • Відділення неонатології

Діагностичні підрозділи

 • Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології

Підрозділи лабораторно-експериментальних досліджень

 • Лабораторія імунології
 • Наукова група вірусології
 • Лабораторія мікробіології
 • Лабораторія клінічної фармакології, ендокринології та біохімії
 • Лабораторія патоморфології
 • Лабораторія обміну речовин у дітей

Науково-організаційні підрозділи

 • Відділення медичних та психо-соціальних проблем здоров’я сім’ї

Науково-інформаційні підрозділи

 • Відділення медико-інформаційних технологій педіатрії, акушерстві та гінекології
 • Група з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій
 • Група організації медичної допомоги дітям і матерям
 • Наукова бібліотека

Господарські підрозділи

 • Інженерна частина

По штату «КЛІНІКА»

 • Господарсько-обслуговуючий персонал
 • Головна медсестра, медсестра дієтолог
 • Інженер по обслуговуванню апаратури
 • Сестри-господині, молодші медсестри (за винятком відділення психоневрології, рентген-кабінету, кабінету радіології, патоморфологічного відділення, ЦСВ)

7 годин 42 хвилини (9 год.00 хв. – 17 год.12 хв.)

По штату «КЛІНІКА»

 • Загально-лікарняний персонал (за винятком головної медсестри, дієтсестри, сестри-господині, молодшої медсестри), дезінфектора, фармацевта)
 • Клінічно-консультативні відділення: жіноча консультація, дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини, центр з діагностики медикаментозної алергії у дітей та жінок, медико-генетична консультація, кабінет планування сім’ї, кабінет ендокринної гінекології (за винятком лікарів, які ведуть виключно амбулаторний прийом хворих, молодшого медичного персоналу)
 • Приймальне відділення

Педіатричні підрозділи

 • Інфекційно-боксоване відділення для дітей молодшого віку
 • Відділення для дітей старшого віку з патологією органів дихання, травлення, ревматологічними та алергічними захворюваннями
 • Центр дитячої гепатології
 • Відділення торакоабдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених і дітей різного вікових груп з палатами урогінекології
 • Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень
 • Відділення відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей

Акушерські підрозділи

 • Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії для вагітних
 • Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей
 • Операційне відділення акушерських відділень
 • Операційне відділення для гінекологічних хворих
 • Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією
 • Пологове відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи
 • Пологове відділення для вагітних з метаболічними порушеннями та вадами розвитку плода
 • Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок
 • 2-ге акушерське відділення
 • Відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку
 • Відділення оперативної гінекології

Відділення новонароджених з палатами сумісного перебування, постнатального догляду та недоношених дітей

Діагностичні підрозділи                          

 • Відділення ультразвукової та функціональної діагностики (за винятком рентген-кабінету та лікарів, що ведуть виключно амбулаторний прийом хворих)

Підрозділи загального медичного забезпечення

 • Відділення медичної статистики

7 годин 12 хвилин (9 год.00 хв. – 16 год. 42 хв.)

По штату «НАУКА»

 • Лабораторії мікробіології, імунології з науковою групою вірусології
 • Лабораторія патоморфології (працівники, зайняті роботою під мікроскопом, електронним мікроскопом)

По штату «КЛІНІКА»

 • Відділення психоневрології
 • Клініко-біохімічна лабораторія
 • Бактеріологічна лабораторія
 • Лабораторія імунології
 • Лабораторія вірусології
 • Лабораторія ендокринології
 • Кабінет радіології
 • Кабінет електронної мікроскопії
 • Центральне стерилізаційне відділення
 • Дезінфектор та фармацевт загально-лікарняного персоналу
 • Ургентна клініко-біохімічна лабораторія

6 годин  36 хвилин (9 год.00 хв. – 15 год. 36 хв.)

 • Лікарі, зайняті виключно амбулаторним прийомом хворих

6 годин (9 год.00 хв. – 15 год.00 хв.)

 • Рентген-кабінет
 • Патоморфологічне відділення
 • Вихователі

 3 годин 36 хвилин (9 год.00 хв. – 12 год.36 хв.)

                                   Лікар логопед

Працівники служби АГЧ, яким робочий день встановлюється за графіком

доба через три доби

 • Висококваліфіковані робітники по сантехніці
 • Висококваліфіковані робітники по електриці
 • Ліфтери пасажирських, вантажних та пасижирсько-вантажних ліфтів
 • Сторожі

5.8. Для деяких працівників Інституту встановлюється гнучкий режим робочого часу.  Працівники бухгалтерії та відділу кадрів можуть працювати в гнучкому режимі робочого часу за умови забезпечення роботи зазначених підрозділів з 9:00 до 18:00.

При гнучкому режимі робочого часу працівники можуть самостійно регулювати час початку, закінчення і тривалість робочого часу протягом робочого тижня. Обліковий період, за який працівник має відпрацювати нормальну тривалість робочого часу, становить тиждень. Гнучкий графік роботи складається з частин:

 • фіксований час – час, коли працівники повинні перебувати  на своїх робочих місцях, – з 11:00 до 12:30 і з 14:30 до 16:00;
 • змінний час – час, у межах якого працівники мають право починати закінчувати роботу за домовленістю з безпосереднім керівником – з 8:00 до 20:00, відповідно;
 • перерви для відпочинку і харчування – не менше 30 хв. і не більше 120 хв., як правило, через 4 год. після початку роботи. Цей час працівник використовує на свій розсуд. Перерви до робочого часу не включають.

5.9. Облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку заробітної плати ведуть у табелі обліку використання робочого часу із застосуванням даних автоматизованої систем и перепусток. Відсутність працівника на роботі у фіксований час без поважних причин, відхилення від тижневої норми робочого часу є порушенням трудової дисципліни і підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення у порядку, встановленому законодавством.

5.10. Робота за гнучким графіком не звільняє працівників від обов’язку брати участь у загальних заходах (нарадах тощо), що можуть призначатися з 9:00 до 18:00. Усі наради планують завчасно за допомогою електронного Календаря в програмі Office 365.

5.11. При виконанні роботи поза Інститутом (відрядження, семінари тощо) гнучкий графік роботи не застосовується.

5.12. Працівники мають право на регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв. після кожної години роботи за комп’ютером (входять до робочого часу) – для виконання вправ для зняття зорової втоми, санітарно-гігієнічного призначення.

5.13. Робота не провадиться у святкові дні та дні релігійних свят:

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний Жіночий день;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги);

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День Незалежності України;

14 жовтня – День захисника України;

один день (неділя) – Пасха (Великдень);

один день (неділя) – Трійця.

Якщо святковий або неробочий день (ст.. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переносять на наступний після святкового або неробочого.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Норма не поширюється на працівників, для яких законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу, та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу.

5.14. У разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України та статті 67 КЗпП робота провадиться за зміненим графіком.

День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або тимчасової непрацездатності. Якщо цей період закінчується до робочої суботи, працівник має працювати в суботу на загальних підставах, відповідно до зміненого графіка роботи.

Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено, але до робочої суботи, він також має працювати в суботу за зміненим графіком.

5.15. Робота у вихідні дні забороняється, крім випадків, передбачених статтею 71 КЗпП. Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін: наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст.72 КЗпП).

5.16. Не пізніше трьох робочих днів після роботи у вихідний (святковий, неробочий) день працівник має подати на ім’я директора Інституту заяву з проханням оплатити йому роботу у вихідний день у подвійному розмірі або надати інший день відпочинку із зазначенням конкретної дати відпочинку. Строк подання заяви автоматично продовжується у разі відсутності працівника на роботі з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо) на строк такої відсутності. Інший день відпочинку працівник має використати протягом двох тижнів після дати роботи у вихідний (святковий, неробочий) день. День відпочинку може бути використано пізніше у разі хвороби працівника, перебування його у відпустці, відрядженні тощо.

Директор не пізніше двох робочих днів розглядає заяву, погоджується  або пропонує інший варіант компенсації (або дату відпочинку).

Після узгодження працівником і директором способу компенсації видають наказ про надання компенсації, з яким працівника ознайомлюють під особистий підпис.

5.17.Направлення працівників у відрядження регулюється діючим законодавством.

Дні вибуття у відрядження та прибуття з нього, які припадають на вихідні, є робочими днями й оплачуються як звичайні робочі дні. Дні вибуття у відрядження (прибуття з відрядження), що припадають на вихідні, компенсуються працівникам іншими днями відпочинку. Інші дні відпочинку надають працівникам через один робочий день після повернення з відрядження (якщо працівник і директор не домовляться про інше).

5.18. Працівник може не виходити на роботу у день вибуття у відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт відправляється до 14:00. Працівник може не виходити на роботу у день прибуття з відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт прибуває після 11:00.

5.19. За домовленістю з роботодавцем працівникові може бути встановлено неповний робочий час  (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст.56 КЗпП).

5.20. За необхідності окремим працівникам може бути встановлений індивідуальний режим робочого часу.

5.21. У разі простою директор визначає місцезнаходження працівників з огляду на обставини: тривалість простою наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів ( у т.ч. перебування на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях у морози), можливість створення комфортних умов перебування працівників на території (в приміщенні) організації протягом часу очікування початку робіт після простою тощо.

Форма і порядок повідомлення про початок призупинення роботи регламентовані у положеннях про структурні підрозділи, посадових (робочих) інструкціях тощо.

5.22. За наявності умов, передбачених частиною 3 статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати  неповний робочий час, попередивши  про це працівників не пізніше ніж за два місяці.

5.23. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, обумовлену трудовим договором. За необхідності тимчасово відлучитися з робочого місця з питань виробничої необхідності або з особистих поважних причин працівник має попередньо погодити свою відсутність із безпосереднім керівником.

5.24. Залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється у порядку, встановленому законодавством, та підлягає компенсації (ст..72. 107 КЗпП).

5.25. Працівники мають право на відпустки, передбачені законодавством та колективним договором.

5.26. Графік відпусток складають щороку до 30 грудня на наступний рік і доводять до відома кожного працівника під підпис.

Якщо працівник, оформлений за сумісництвом, бажає отримати щорічну відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, він має до 15 грудня подати до відділу кадрів довідку з основного місця роботи з інформацією про те, на якій період запланована  відпустка  за основним місцем роботи.

Сумісники державних (комунальних) організацій мають надавати такі довідки обов’язково, а сумісники організацій інших форм власності – за бажанням.

5.27. Про дату початку відпустки працівника повідомляють письмово не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Якщо у графіку відпусток не зазначено конкретну дату початку відпустки, то не пізніше ніж за місяць до строку, передбаченого графіком відпусток, директор письмово повідомляє працівника про заплановану відпустку і пропонує протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення подати заяву про надання відпустки із зазначенням конкретного терміну. У разі ненадання цієї заяви директор має право самостійно визначити дату початку відпустки у межах строку, передбаченого графіком відпусток.

 1. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За сумлінне виконання обов’язків, встановлених трудовим договором. Ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовують такі заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • виплата премії;
 • нагородження цінним подарунком

Порядок застосування заходів заохочення регулює Положення про преміювання, яке є додатком до колективного договору.

6.2. Директор Інституту видає наказ про заохочення працівника і доводить його до відома працівника і трудового колективу.

 1. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

 7.1. За порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення:

 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ст 40 КЗпП);
 • прогул, у т.ч. відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст 40 КЗпП)

За інші порушення трудової дисципліни оголошують догану.

За кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

7.3. При визначенні виду дисциплінарного стягнення директор враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення працівник надає письмове пояснення проступку. Відмова надати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про факт відмови складають акт за підписом безпосереднього керівника, працівника відділу кадрів та члена Ради трудового колективу.

7.5. Роботодавець застосовує дисциплінарне стягнення за фактом виявалення проступку, не пізніше одного місяця з дня виявлення, без урахування періодів звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

7.6. Дисциплінарне стягнення оголошують у наказі, з яким працівника ознайомлюють під підпис у триденний строк (не враховуючи час відсутності на роботі).

7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника  не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і виявив сумління в роботі, стягнення може бути зняте до кінця року на підставі доповідної записки безпосереднього керівника та наказу директора.

7.8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 6 цих Правил, до працівника не застосовують.

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у відділі кадрів. Текст Правил публікують на сайті Інституту.