Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями

Завідуюча відділенняКирилова Людмила Григорівнадоктор медичних наук,
телефон (044) 483-62-24

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Ткачук Людмила Іванівна лікар невролог дитячий, вища категорія, кандидат медичних наук , старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Мірошников Олександр Олександровичлікар невролог дитячий, молодший науковий співробітник

Юзва Олександр Олександровичлікар невролог дитячий, лікар педіатр, ультразвукова діагностика (нейросонографія), друга категорія (педіатрія), молодший науковий співробітник


nevro

Відділення психоневрології існує в ДУ «ІПАГ НАМН України» більше 65 років. Воно було відкрито ще в 1948 році на базі Інституту під назвою відділення нервових захворювань дитячого віку. В різні роки його очолювали відомі професори і науковці в даній галузі медицини – А.Д. Дінабург, І.О. Гілула, професор Р.Н. Гершман, яка була ученицею видатного вченого, засновника української неврологічної школи академіка Бориса Микитовича Маньковського, а також першим Головним дитячим неврологом МОЗ УРСР (1973-1984 рр.). З 1986 року відділення було реорганізовано та отримало назву відділення психоневрології для дітей з перинатальними ураженнями нервової системи. У 1992 року керівником відділення було призначено кандидата медичних наук, доцента

О.П. Перфілова. З 2006 року відділення очолює учениця Р.Н. Гершман, доктор медичних наук Л.Г. Кирилова, яка нині є Президентом Асоціації дитячих неврологів України.
З 2006 року відділення очолює доктор медичних наук Л.Г. Кирилова, учениця Р.Н. Гершман.

Зокрема, слід відзначити, що було розроблено алгоритм пренатальної діагностики ембріофетальних вад розвитку ЦНС плода у жінок групи високого ризику із застосуванням новітніх діагностичних методів магнітно-резонансної томографії і магнітно-резонансної спектроскопії, що сприяє своєчасному вирішенню питання про доцільність збереження плода чи елімінацію вагітності у разі аномалії мозку плода, яка несумісна з нормальним розвитком дитини в постнатальному періоді життя. Це має важливе значення щодо зниження частоти первинної інвалідності дітей з пре- і перинатальними порушеннями ЦНС, враховуючи застосування високоінформативних програм нейровізуалізації.

Кирилова Л.Г. є Президентом Асоціації дитячих неврологів України. В 2018 році Асоціації виповнюється 25 років.
З перших років існування і до теперішнього часу, серед пріоритетних напрямків наукових досліджень відділення слід відзначити наступні:
– профілактика, рання діагностика, лікування і реабілітація пре- і перинатальних уражень центральної нервової системи новонароджених та дітей раннього віку;
– питання етіології, патогенезу, діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики дитячого церебрального паралічу;
– рання діагностика, патогенетична терапія і профілактика уражень центральної нервової системи новонароджених та дітей раннього віку, які народилися від матерів з екстрагенітальною (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба) та акушерськоюпатологією (пізні гестози вагітності);
– вивчення стану нервової системи у дітей, що довгий час мешкають на забруднених радіонуклідами територіях;
– розробка алгоритмів для пренатальної діагностики вроджених вад розвитку ЦНС (сумісно з акушерами-гінекологами, фахівцями ЦЗЛ-діагностики та нейрорадіологами);
– механізми виникнення, рання діагностика і лікування епілептичних синдромів та епілепсій у новонароджених і дітей перших років життя;
– розробка діагностичних критеріїв, алгоритмів діагностики та лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції, аустистичного епілептиформного регресу та інших розладів аутистичного спектру у дітей;
– рання діагностика та надання допомоги дітям з рідкісними (орфанними захворюваннями).
Відділення активно співпрацює з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова HАМН України», ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики HАМН України», Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українським науково-дослiдним iнститутом соцiальної i судової психiатрiї та наркологiї МОЗ України, Міжнародною клінікою відновного лікування проф. В.І. Козявкіна (м. Трускавець).
У відділенні захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій. Надруковано 247 наукових публікацій, 5 методичних рекомендацій, 18 інформаційних листів і одна монографія, отримано 11 патентів на корисні моделі. Щодня проводиться плідна наукова і лікувально-консультативна робота. Обслуговуються виклики санітарної авіації при МОЗ України. Щорічно у відділенні проходить лікування та обстеження понад 500 хворих з різних регіонів України з різноманітною і тяжкою неврологічною патологією.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що відділення психоневрології по вивченню захворювань і реабілітації нервової системи новонароджених та дітей раннього віку, є провідною установою у сфері забезпечення лікувально-консультативної допомоги в Україні і головним науковим підрозділом країни з фаху «Дитяча неврологія».