Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями

nevro

Науковий керівник – д. м. н. Кирилова Людмила Григорівна,лікар вищої категорії,тел.(044) 483-62-24
Завідуюча відділеннямСилаєва Леся Юріївна, лікар вищої категорії,тел.(044) 483-62-24 


Відділення психоневрології існує в ДУ «ІПАГ НАМН України» більше  65 років.  Воно було  відкрито ще в 1948 році на базі Інституту під назвою відділення нервових захворювань дитячого віку. В різні роки  його очолювали відомі професори і науковці в даній галузі медицини – А.Д. Дінабург, І.О. Гілула, професор Р.Н. Гершман, яка була ученицею видатного вченого, засновника української неврологічної школи академіка Бориса Микитовича Маньковського, а також першим Головним дитячим неврологом МОЗ УРСР (1973-1984 рр.). З 1986 року відділення було реорганізовано та отримало назву відділення психоневрології для дітей з перинатальними ураженнями нервової системи. У 1992 року керівником  відділення  було призначено кандидата медичних наук, доцента О.П. Перфілова. З 2006 року  відділення очолює учениця  Р.Н. Гершман, доктор медичних наук Л.Г. Кирилова, яка нині є Президентом Асоціації дитячих неврологів України.

        З перших років існування, пріоритетним напрямком наукових досліджень відділення була профілактика, рання діагностика і лікування перинатальних уражень ЦНС, що є однією з найбільш актуальних і гострих  проблем дитячої неврології. При цьому необхідно враховувати стан здоров′я вагітної жінки, стан оточюючого середовища, перебіг внутрішньоутробного розвитку, процес пологів та ін.

        Основні  напрямки наукових досліджень   відділення:

– профілактика, рання діагностика, лікування і реабілітація пре- і перинатальних уражень центральної нервової системи новонароджених та дітей раннього віку;

– питання етіології, патогенезу, діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики дитячого церебрального паралічу;

– розробка алгоритмів діагностики та терапії вроджених вад розвитку ЦНС;

– механізми виникнення, рання діагностика і лікування епілептичних синдромів та епілепсій з резистентним перебігом у новонароджених  і дітей перших років життя;

– розробка діагностичних критеріїв, алгоритмів діагностики та  лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції, аустистичного епілептиформного регресу та інших розладів аутистичного спектру у дітей;

– рання діагностика та надання допомоги дітям з рідкісними (орфанними захворюваннями) в т.ч. спадковими хворобами  порушень обміну, нейрометаболічними енцефалопатіми;

– діагностика та лікування спадково-дегенеративних та демієлінізуючих захворювань та інших синдромів, які викликають труднощі при встановленні заключного діагнозу;

– поведінкова неврологія (синдром гіперактивності з дефіцитом уваги, затримка психо-мовного розвитку, eнурез, енкопрез;

– тикозні розлади у дітей;

–  головний біль у дітей.

     Відділення активно співпрацює з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова HАМН України», ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики HАМН України», Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українським науково-дослiдним iнститутом соцiальної i судової психiатрiї та наркологiї МОЗ України, Міжнародною клінікою відновного лікування проф. В.І. Козявкіна  (м. Трускавець).

        Слід окремо виділити вперше надруковані в Україні статті по раритетним захворюванням у дітей:

 • Тикозное расстройство – синдром Жиль де ля Туретта – актуальная проблема нейропедиатрии (Перинатология и педиатрия № 3 (35)/2008).
 • Лизосомные болезни накопления и липогранулематоз Фарбера: современный взгляд на проблему (Современная педиатрия №2 (24)/2009).
 • Синдром Толоза-Ханта у детей (Перинатология и педиатрия №1 (37)/2009).
 • Синдром циклической рвоты или синдром Панайотопулоса. (Перинатология и педиатрия №1 (41)/2010).
 • Последовательность Пьера-Робена в детской практике (Перинатология и педиатрия №2 (42)/2010).
 • Имитируемое расстройство (синдром Мюнхгаузена) в современной детской психоневрологии (Український медичний альманах, 2010, Том 13, №4).
 • Синдром Пьера-Робена у детей (Международній неврологический журнал №3 (33)/2010).
 • Пренатальная диагностика туберозного склероза-новые возможности в развитии перинатальной неврологии в Украине (Межд. невр.журнал №7 (37)/2010).
 • Лицелопаточно-плечевая миодистрофия Ландузи-Дежерина в клинике нейропедиатрии (Здоровье ребенка №1 (28)/2011).
 • Врождённые факоматозы, нейрофиброматозы и болезнь Реклингхаузена у детей (Перинатология и педиатрия  №3 (47)/2011).
 • Гіперсомнії у дітей: нарколепсія та синдром Клейна-Левіна-Крічлі (Український медичний альманах. – Луганськ: ЛугДМУ №4 Т15/2012).
 • Синдром Шегрена-Ларссона: захворювання, що важко діагностуеться чи раритетний синдром у нейропедіатрії. (Современная педіатрія №8/48/ 2012).
 • Раритетне захворювання у нейропедіатрії – синдром Лея (Педіатрія, акушерство і гінекологія №1 (75)/2013).
 • Раритетные нейрокожные синдромы в практике детских неврологов Основные направления фармакотерапии в неврологии (Материалы 15 Международной конференции 24-26 апреля 2013 года, г.Судак) – Киев, 2013.
 • Синдром XXYY как пример сочетания метаболической эпилептической энцефалопатии и расстройства аутического спектра с генетической детерминацией // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 153-159.

        У відділенні захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій. Надруковано 247 наукових публікацій, 5 методичних рекомендацій, 18 інформаційних листів і одна монографія, отримано 11 патентів на корисні моделі. Щодня проводиться плідна наукова і лікувально-консультативна  робота. Обслуговуються виклики санітарної авіації при МОЗ України. Щорічно у відділенні проходить лікування та обстеження понад 500 хворих з різних регіонів України з різноманітною і тяжкою неврологічною патологією.

       Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що відділення психоневрології по вивченню захворювань і реабілітації нервової системи новонароджених та дітей раннього віку, є  провідною установою у сфері забезпечення лікувально-консультативної  допомоги в Україні і головним науковим підрозділом країни з фаху «Дитяча неврологія».

        На сьогоднішній день у відділенні працюють 9 співробітників, з них 1- з науковим ступенем доктора медичних наук і 2 – з науковим ступенем кандидата медичних наук.

Список лікарів відділення:

Ткачук Людмила Іванівна – провідний науковий співробітник, канд. мед. наук, лікар вищої категорії;

Шевченко Олександр Анатолійович – старший науковий співробітник,  канд. мед. наук, лікар І категорії;

Шевченко Тамара Борисівна – науковий співробітник, лікар вищої категорії;

Грабовенська Ірина Омельянівна –  дитячий невролог, лікар  вищої категорії;

Мірошніков Олександр Олександрович – дитячий невролог, молодший науковий співробітник;

Юзва Олександр Олександрович – дитячий невролог, молодший науковий співробітник.