Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності

Автори розробники: Воробйова І.І.,Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Для ранньої профілактики ускладнень гестації рекомендується визначення імунного гомеостазу  та наступних поліморфізмів: гену глутатіонтрансферази різних класів (GSTP1), GSTМ,  цитохрому Р-450 1А1 (CYP1A1),  фактору II згортання крові (FII), фактору V згортання крові (FV), фактору  VII  згортання крові (FVII), естрогенового рецепторуα  (ESR1), ендотеліальної NO-синтази (eNOS), інтерлейкіну-6 (IL-6), інтерлейкіну-8 (IL-8), інтерлейкіну-10 (IL 10), β2-адренорецептору (ADRB2), ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ).  Визначення кількості поліморфних варіантів успішної вагітності дозволяє скласти індивідуальну програму підготовки до неї та її супроводу.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 3000 грн.

Необхідна лабораторна служба для молекулярних та імунологічних досліджень.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.