Спосіб прогнозування ускладнень вагітності

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб прогнозування  ускладнень вагітності

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., В.Б.Ткаченко, Н.В.Рудакова та співавтори.

Контактний телефон: (044) 483-91-25.

Суть нововведення полягає в тому, що  шляхом визначення імунного гомеостазу   та поліморфізму генів,  додатково досліджують наступні показники: поліморфізм гену  глутатіонтрансферази класу π(GSTP1),  цитохрому Р-450 1А1 (CYP1A1),   фактору IIзгортання крові (FII), фактору  VII  згортання крові (FVII),  естрогенового рецепторуα  (ESR1), ендотеліальної  NO-синтази (eNOS), інтерлейкіну-8 ( IL-8), інтерлейкіну-10 (IL10), β2-адренорецептору (ADRB2), ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ).

Застосування запропонованого комплексу дозволяє удосконалити діагностику у жінок з невиношуванням завдяки раннім маркерам певних порушень гомеостазу, що робить дану діагностику персоніфікованою.

На спосіб отримано Патент України на винахід №104498 від 10.02.2014 р.

Нововведення  потребує обладнання для молекулярно-генетичних  та імунологічних досліджень.

Послуги розробників: семінари, публікації в наукових виданнях.