СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ МІКРОСУДИН У ДІТЕЙ

(19)UA

(11) 87037

(51) МПК (2009)A61B 5/026A61B 10/00

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ МІКРОСУДИН У ДІТЕЙ

(21) a200710199

(22) 12.09.2007

(24) 10.06.2009

(46) 10.06.2009, Бюл.№ 11, 2009 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, КАНІОВСЬКА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ”

(57) Спосіб діагностики порушень функціонального стану ендотелію мікросудин у дітей шляхом лазерної допплерівської флоуметрії, який відрізняється тим, що з метою підвищення точності визначення рівня порушення функції ендотелію досліджуються послідовно наступні кількісні показники:

– резерв капілярного кровотоку (РКК) в %,

– час досягнення максимального кровотоку (Тmах) в сек. під час реактивної гіперемії,

– час напіввідновлення кровотоку після реактивної гіперемії (Т1/2) в сек.,

– амплітуда коливань, зумовлених синтетичною та обмінною активністю ендотеліоцитів (Е) в перф. од.,

– амплітуда коливань, зумовлених активністю гладеньком’язових клітин докапілярної ланки в міогенному діапазоні (М) в перф. од.,

– амплітуда коливань, зумовлених активністю гладеньком’язових клітин докапілярної ланки в нейрогенному діапазоні (N) в перф. од.,

при РКК – (310 ± 50) %, Тmax – (8,7 ± 0,7) сек., Т1/2 -(7,7 ± 0,5) сек. діагностують нормальний загальний функціональний стан ендотелію мікросудин, збільшення або зменшення даних показників – порушений функціональний стан ендотелію;

при Е – (0,08 ± 0,01) перф. од., М – (0,12 ± 0,01) перф. од., N – (0,11±0,02) перф. од. діагностують нормальний функціональний стан ендотеліоцитів, гладеньком’язових клітин мікросудин та вплив вегетативної нервової системи, збільшення або зменшення даних показників свідчить, що ендотеліальна дисфункція мікросудин зумовлена порушенням активності ендотеліоцитів, активності гладеньком’язових клітин мікросудин чи зміненим впливом вегетативної нервової системи.