Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ДУ “Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН Ураїни”

 1. Правила прийому до аспірантури

 

1.1 До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з відповідної спеціалізапії.

1.2.        Прийом до аспірантури здійснюється за науковими спеціальностями: 222 Медицина; 228 Педіатрія.

1.3.        Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності: за науковою спеціальністю 222 Медицина – 8 осіб, за науковою спеціальністю 228 Педіатрія – 5 осіб.

1.4.        Подання претендентом на вступ до аспірантури (докторантури) недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту вищу освіту, про складені іспити, опубліковані наукові праці тощо, є підставою для відмови та відрахування.

1.5.        Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.

1.6.        Строк прийому заяв і документів: початок — 01 червня; закінчення – ЗО червня.

1.7.        Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

1.8.        До заяви вступник до аспірантури додає:

1)            копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2)            особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3)            чотири кольорові фотокартки 3×4;

4)            список опублікованих наукових праць (за наявності);

5)            копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6)            копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7)            копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

8)            реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

1.9.        Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

1.10.      Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

1.11.      Вступні випробування проводяться в усній та письмовій формі: з 20 серпня по 30 серпня.

1.12.      Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому до аспірантури Університету.

1.13.      Вступні випробування до аспірантури ДУ «Інститут ПАГ ПАМП України»:

–              вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

–              вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, aбo International English Language Testing System, a6o Cambridge English Language Assessment,, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

1.14.      Оцінювання знань вступника до аспірантури відбуватиметься за 100-бальною шкалою: 90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — «незадовільно». Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до складання наступних іспитів.

1.15.      Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

–              із спеціальності (вага ‘ якого становить 40 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,4);

–              з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25);

1.16.      Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

1.17.      Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

1.18.      За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

1.19.      Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної спеціальності та форми навчання окремо.

1.20.      Вступники до аспірантури, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

1.21.      Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора ДУ «Інститут ПАГ НАМИ України» до 31 серпня, початок занять 1 вересня.

 

 1. Правила прийому до докторантури

 

2.1.        ДУ «Інститут ПАГ НАМИ України» (далі – Інститут) оголошує прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 222 Медицина та 228 Педіатрія (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266).

2.2.        Прийом до докторантури Інституту здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

2.3.        До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, гцо потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

2.4.        Нормативний* строк підготовки доктора наук у докторантурі два роки.

2.5.        Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:

–              за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

–              за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

Строки та порядок прийому заяв і документів та зарахування на навчання до докторантури

2.6.        Строк прийому заяв і документів: початок – 1 червня; закінчення – 30 червня.

2.7.        Вступники до докторантури особисто подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 • три кольорові фотокартки 3×4;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

До документів додається папка-швидкозшивач.

2.8.        Під час подання заяви вступник до докторантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (оригінал).

2.9.        Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

2.10. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників до докторантури відповідне наукове відділення інституту заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Інституту.

2.11.      Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Інституту зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.Рішення вченої ради Інституту про зарахування до докторантури затверджується і оформляється наказом директора до 31 серпня поточного року.

Більш детально за посиланням