Reproductive Endocrinology

cgiirbis_64

Reproductive Endocrinology

Science and Practical journal

Archive

Since: 2011
Certificate of state registration: КВ № 17903 since 2011
Frequency: 4 times per year
Language: Russian
Founder: Vice director for science State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine”, corresponding member of NAMS of Ukraine, MD, professor Tatarchuk Tatjana
Editor in Chief: prof. Tatarchuk Tatjana
Deputies of Chief Editor: Tatiana Avramenko prof., Leonid Markinprof.,corresponding member of NAMS of Ukraine,
Podolsky Vasyly, prof., Chaika Vladimir prof.corresponding member of NAMS of Ukraine.
Editorial Board: Benyuk V., Berezenko V., BoychukO., Bulavenko O., Ventskovska I., Vovk I.,Vorobova L., Galich S., Hladchuk I., Glazkov I.,Gnatko E., Gorpinchenko I., GrishchenkoO., Dahno F., Demina T.,Dubossarska Z., Dubossarska Y., ZadorozhnaT., Zelinsky A., Zelinsky N., Zhabchenko I., ZhukS., Kaluhyna L., Kasjanchuk N., KvashenkoV., Kolomiychuk V., Kornatska A., Kshysek J.,Levenets S., Luchytskiy I., Medved V.,Paraschuk Y, Pirogova V., Povorozniuk V.,Podzolkova N., Potapov V., Reznikov A.,Reznichenko G., Rogovska S., Rozhkovska N.,Skripchenko N., Smetnyk V., Stepankovska G.,Tumanova L., Tsypkun A., Chibisova I., Yuzko A.
Scientific Advisers: Zaporozhan V., Moiseienko R., Antypkin Yu., Vdovychenko Yu., Ventskovskyy B., Kaminsky V., Tronko N.
Publisher: 01030, Ukraine, Kyiv, st. Bogdana Khmelnytskogo 42, LLC “Trilist”phone.: +38-044-229-90-79E-Mail:trilist_mag@reproduct-endo.com.ua